MANUSNC | KVKK

Kişisel Veri Koruma Aydınlatma ve Rıza Beyanı

Aydınlatma Rıza Beyanı

Manus Yazılım olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak için kullanıcılarımızın gizliliğini korumak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, işbu Manus Yazılım Aydınlatma ve Rıza Beyanı, kullanıcılarımızın kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu bağlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Manus Yazılım olarak, bizlerle paylaştığınız kimlik ve iletişim verileriniz ile internet sitemizi ziyaret etmeniz halinde toplanan dijital iz verileriniz; işyerimizi ziyaret etmeniz halinde veya düzenlenen toplantı ya da organizasyonlara katıldığınızda izniniz dahilinde fotoğraf veya kamera kaydı verileriniz, Manus Yazılım'ın müşterilerine en iyi şekilde hizmet sunabilmesini teminen aşağıda belirtilen hizmet ya da faaliyetlerle sınırlı olarak işlenmektedir.

Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve bilhassa aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir:

 • Kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesini de içerecek şekilde, Manus Yazılım tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak ve ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Manus Yazılım, ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
 • Üyelik kaydı ve hesabının oluşturularak kayıtların tutulması,
 • Manus Yazılım tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi,
 • İstek ve şikayetleri hakkında kullanıcılara bilgi vermek,
 • Sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması,
 • Manus Yazılım bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması,
 • Manus Yazılım'ın düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması,
 • Manus Yazılım'ın internet sayfasının kullanılması,
 • Manus Yazılım'ın sunduğu hizmetlerden faydalanılmasının sağlanması ve bu hizmetlerden doğan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi v.b. amaçlarla,

Kullanıcıların Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları:

Kişisel veriler; kullanıcıların açık rızalarını sunması halinde, Manus Yazılım ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması, bu kapsamda kullanıcı hareketlerinin takip edilerek pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ile ölçümlemelerin yapılması, kullanıcı memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ve müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir. Bu bağlamda, kişisel veriler bilhassa aşağıdaki amaçlarla işlenecektir:

 • İstek ve şikayetleri hakkında kullanıcılarımıza bilgi vermek vb. amaçlarla,
 • Sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması, Manus Yazılım resmi sitesi işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması gibi amaçlarla,
 • Kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, istatistik oluşturulması, profilleme yapılması, doğrudan ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimi ve promosyon önerilerinin oluşturulması,
 • Kullanıcılarımızın beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre ürünlerimizin özelleştirilerek sunulması ve yeni veya değişmiş hizmetler hakkında kullanıcılarımızın bilgilendirilmesi, tanıtım faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Manus Yazılım'ın sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası

Kişisel Verilerin Aktarımı:

Kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde iş ortaklarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

Verilere Kimler Erişebilmektedir?

Kişisel veriler, ilgili yasal mevzuat hükümlerinin öngördüğü biçimde, üçüncü taraflara pazarlama amaçlı olarak asla aktarılmaz, satılmaz veya takas edilmez.

Manus Yazılım, sözleşmeli ve yasal iş ortaklığı yaptığı üçüncü taraflarla, söz konusu hizmetin temini için gerekli olan bilgilerle sınırlı olmak koşulu ile kişisel veri paylaşımı yapabilir. Bu verilerin güvenliği, hizmet sağlayan kuruluşlarla yapılan anlaşmalarla ayrıca koruma ve güvence altına alınır. Kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak, Manus Yazılım'ın bu konudaki hassasiyetinin gereği olmasının yanı sıra, ilgili mevzuatlar uyarınca da yasal bir yükümlülüğüdür.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak; kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi, tarafınızca alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Manus Yazılım'ın meşru menfaati sebeplerine dayalı olarak; Manus Yazılım resmi web sitesi üzerinden ve elektronik ortamda otomatik toplanmaktadır. İnternet sitemiz, satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, müşteri ziyaretlerinde toplanan formlar, dijital pazarlama, sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler, internet sitesi ziyaretlerinde bilgisayarımızın sizi tanımak için kullandığı çerezler (cookies) vb. kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Beyan’da belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verileriniz ne şekilde işlenebilecektir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Manus Yazılım olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, şirketimizle paylaştığınız kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflaştırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerşekleştirilen her türlü işlem tarafımızdan yapılabilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından Manus Yazılım resmi web sitesinde yer alan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Manus Yazılım tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Manus Yazılım, söz konusu talepleri 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Manus Yazılım taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Manus Yazılım'ın hizmetlerinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul eder.

Kişisel Verilerin Güncellenmesi

Kişisel bilgiler, giriş yapıldıktan sonra güncellenebilir. Veri Sahibi dilerse talep formu oluşturarak da değişiklik için şirket yetkilileri aracılığıyla kişisel bilgilerinin güncellenmesi için talep oluşturabilir.